Obchod kávovary

E-shop profesionálními kávovary

Prodej kávy a kávovarů Káva do kanceláře Prodej kávy a kávovarů Servis kávovarů

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.obchod-kavovary.cz, který je provozován společností Evald Kost, s.r.o. Podmínky podrobněji vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu, faxem nebo poštou jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
3. Reklamace
 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.
 • Zboží reklamujte přímo v autorizovaných servisech jejichž seznam bývá přiložen k návodu, urychlíte tak průběh reklamace. Není-li seznam uveden, reklamujte zboží na naší adrese (https://www.obchod-kavovary.cz).
 • Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese https://www.obchod-kavovary.cz.
 • Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu (nikoli dobírkou). Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád.
4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
 • Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající do 14 dnů (od potvrzení dobropisu) zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na jeho bankovní účet na základě potvrzeného dobropisu.
  Je-li nákup zboží zaplacen platební kartou – bude zákazníkovi vrácena částka ponížena o provizi banky. (max 3%). Zboží nelze vrátit posláním „na dobírku“.
  Částka za poštovné a dopravu se nevrací. ´
 • Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
5. Závěrečná ustanovení
 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.